چگونه یک گزارش علمی را بهتر تهیه کنیم؟
مجموعه زیر با کوشش مهدی قمرانی دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه خاوران مشهد در سال 1393 و بر اساس مطالب مطرح شده در کلاس کارگاه طرح شهرسازی یک، تهیه شده است. ضمن قدردانی از زحمات ایشان، امید است با نشر آن در فضای مجازی بتوان در ارتقاء شکلی نگارش مقاله ها، پایان نامه ها و  گزارش های علمی و حرفه ای در نرم افزار Word گامی مهم برداشته شود.

ویراستیار نرم افزار تخصصی ویرایش متون فارسی


ادامه دارد